Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας παρέχει Συμβουλευτικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των αναγκών Επενδυτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Η βασική αρχή είναι ότι κάθε Επιχειρηματική Δραστηριότητα θα πρέπει να προσεγγίζεται Ολιστικά. Αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει επανειλημμένως είναι ότι ανάλογα με την κατάρτιση και την εμπειρία του κάθε Συμβούλου οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από την εξειδίκευση και τις εμπειρίες του. Εάν έχετε Ψυχολόγους για Συμβούλους τότε είναι πολύ πιθανό η επιχείρησή σας να αναπτυχθεί ιδιαίτερα στη Διαχείριση Προσωπικού «Human Resource Management». Εάν έχετε αντίστοιχα Μηχανικούς για Συμβούλους η Επιχείρησή σας θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα από πλευράς Δομών και Τεχνολογίας. Τέλος εάν οι Σύμβουλοι σας είναι Οικονομολόγοι η ιδιαίτερη ανάπτυξη της Επιχείρησης θα επικεντρώνεται στα Χρηματοοικονομικά και στο Διαχειριστικό Έλεγχο. Η δική μας προσέγγιση επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των αλληλοεπιδράσεων της Επιχειρησιακής Υπόστασης. Κατά την άποψή μας η υγιής ανάπτυξη κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού προϋποθέτει την ενδελεχή παρακολούθηση και των τεσσάρων ( 4) παραμέτρων που συντελούν στην επιτυχή πορεία κάθε Επιχείρησης.

Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει πάλι να προσδιορίζεται στα πλαίσια συγκεκριμένης Στρατηγική. Οι Ολιστικές Διαδικασίες Επιχειρησιακής Ανάπτυξης είναι σίγουρα πολύ περισσότερο από την Οργανωτική Διάρθρωση και τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρησιακών Διαδικασιών « Business Processing Reengineering ». Αυτό είναι το αντικείμενο της Συμβουλευτικής υποστήριξης δηλαδή η προσαρμογή της Επιχείρησης ή του Οργανισμού σε συγκεκριμένη Στρατηγική που αναπτύχθηκε, προσδιορίσθηκε και έχει επιλεγεί να εφαρμοσθεί.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Στρατηγική
  • Αναπτυξιακά Προγράμματα
  • Οργάνωση-Αναδιοργάνωση
  • Διαχείριση Έργων
  • Ανάπτυξη Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας
  • Σχεδίαση, επίβλεψη στην εφαρμογή συστημάτων ΤΠΕ
  • Υποστήριξη σε προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας
  • Εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας e-learning της Εταιρείας μας