ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Opus

H OPUS A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης (management consulting).

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας αφορά:

  • Τις μελέτες σκοπιμότητας- βιωσιμότητας, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και τη διαχείριση έργων,
  • Τη σχεδίαση Πληροφορικών Συστημάτων και την ανάπτυξη master plan έργων ΤΠΕ,
  • Τη σχεδίαση και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συστημάτων H.A.C.C.P και Συστημάτων Διαχείρισης της Υγιεινής και της Ασφάλειας της Εργασίας,
  • Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ΑΠΕ
  • Την τηλεκατάρτιση στελεχών και εργαζομένων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνει έργα, μέσω της παροχής εξειδικευμένω υπηρεσιών προσαρμοσμένων στον Πελάτη.

Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε όρων συνεργασίας και η τήρηση όλων των σχετικών με κάθε έργο νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση της εταιρείας OPUS A.E. έχει εξασφαλίσει:

  • Την εγκατάσταση και τη συστηματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνου με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας,
  • Τους απαιτούμενους πόρους για τη διαχείριση Ποιότητας, όπως τεχνολογική επάρκεια και κατάλληλα καταρτισμένο, έμπειρο στελεχιακό δυναμικό,
  • Την καθιέρωση στόχων ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Την ενδελεχή κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού μέσω εφαρμογών on the job training και τηλε-εκπαίδευσης.

Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για επίλυση.