ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO / CE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO / CE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO / CE Ανάπτυξη προδιαγραφών και εγχειριδίου για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9001, συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 1801, Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων ISO 22000, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, ασφάλεια πληροφοριών ISO 27001.

Ανάπτυξη διαδικασιών-συστημάτων με ενέργειες, που έχουν στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας για την απόκτηση σημάτων συμμόρφωσης προϊόντων ( CE ), για τη διαχείριση της ασφάλεια των προϊόντων σε σχέση με την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή τροφίμων και ποτών ( HACCP).

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9000 και σε θέματα λειτουργίας των κύκλων ποιότητας σε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτά έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί με την πιστοποίηση των εταιρειών τα συστήματα βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταλλευτικών προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεων από τους χώρους παραγωγής τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων, ένδυσης, τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και σε άλλους χώρους παραγωγής εμπορίας και παροχής υπηρεσιών. Οι πιστοποιήσεις των εταιριών αυτών έχουν πραγματοποιηθεί από την TUV AUSTRIA HELLAS, τον Ε.Λ.Ο.Τ., το ΕΚΕΒΥΛ, TUV HELLAS, BVQI, κ.α..