ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα Προϊόντα και η Διάθεσή τους είναι μια αλληλένδετη σχέση.

Παράγετε τα ενδεδειγμένα προϊόντα? Ποια είναι η θέση σας στην Αγορά? Ποιες είναι οι εξελίξεις και οι τάσεις που πρέπει να ελέγξετε? Τι κάνει ο Ανταγωνισμός ? Πώς είναι δομημένη η Διάθεση και η Διακίνηση των Προϊόντων σας?  Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει καθημερινά να απασχολούν τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση κάθε Επιχείρησης. Ενδελεχώς θα πρέπει να ελέγχονται προβλήματα που ανακύπτουν και να αξιολογούνται προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ:

Opus