ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

διαχείριση

Στις βιομηχανικές κοινωνίες στη δεκαετία του 60 ο όρος του Project Management επικράτησε ως εργαλείο στο σχεδιασμό και τον έλεγχο υλοποίησης έργων.

Ο όρος ήταν ταυτόσημος με τον προγραμματισμό έργων. Στη δεκαετία του 70 και ιδιαίτερα του 80 έγινε κατανοητό ότι για να διασφαλισθεί η επιτυχής εκτέλεση κάθε έργου δεν αρκούν μόνο τα επιχειρησιακά εργαλεία. Η Διαχείριση Έργου ( Project Management ) όπως το δηλώνει και η έννοια του όρου εξελίχθηκε σε ένα σύστημα διοίκησης ( Managementsystem ) και όπως κάθε σύστημα  συμπεριλαμβάνει στο Project Management:

  • Εργαλεία Σχεδιασμού
  • Εργαλεία Ελέγχου
  • Μοντέλα Διοίκησης και Οργάνωσης

Τα διάφορα εργαλεία στη διαχείριση Έργων αποτελούν δυνητικά μέσα τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις και την εξειδίκευση κάθε έργου. Τα έργα θα πρέπει να αναλύονται «ολιστικά» και για κάθε έργο να επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία για το βέλτιστο σχεδιασμό και την απρόσκοπτη υλοποίηση του. Στη διαχείριση έργων δεν μπορούν να εφαρμοσθούν γραμμικοί οργανωτικοί μέθοδοι ρουτίνας αλλά εξειδικευμένες πρακτικές « Project Management»