ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας για την ίδρυση, μετεγκατάσταση και επέκταση Βιομηχανικών, Ξενοδοχειακών και Καλλιεργητικών μονάδων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου
 • Εκπόνηαη Τεχνικοοικονομικών Μελετών υδροπονικής καλλιέργειας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία αγροτικών επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και ειδικών επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου
 • Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς και Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης για τη διείσδυση προϊόντων στις αγορές και την ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύου πωλήσεων
 • Διαχείριση έργων υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου
 • Εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (EΣΠΑ) & του ΕΠΑνΕΚ-κίνηση
 • Ανάπτυξη Μελετών Ωρίμανσης έργων για την ένταξή τους στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή στα Τομεακά Προγράμματα των Περιφερειών των Δήμων και φορέων του Δημοσίου
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων ΑΠΕ και παραγωγής βιοαερίου
 • Αναπτυξιακά προγράμματα ΟΠΑΑΧ
 • Εκπόνηση Αναλογιστικών Μελετών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ( IAS-19)